صهبا آشیان

ساخت - حریق

رسالت ما

 

حوزه ماموریت شرکت، صنعت ساخت می باشد، با تمرکز بر رعایت مقررات ملی ساختمان ایران.

ما برآنیم که ساختمان هایی با رعایت اصول فنی و تاکید بر صرفه جویی در انرژی، عایق بندی و تنظیم صدا و ایمن در برابر حریق بسازیم.

باور داریم که  نگه داری پس از ساخت، امر مهمی در راستای طولانی کردن بهره برداری مفید از ساختمان می باشد.